หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลผู้ถือหุ้น /  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,538
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 26.07
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,439
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 119,999,980 60.00
2.  บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 25,816,000 12.91
3.  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ 4,918,800 2.46
4.  กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 4,699,800 2.35
5.  นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 2,750,000 1.38
6.  นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 2,315,000 1.16
7.  น.ส.ฑิมภ์พร บุญลิขิตชีวะ 2,050,000 1.03
8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,860,100 0.93
9.  น.ส.หทัยรัตน์ ยิ่งปัญญาโชค 1,538,600 0.77
10.  นายปวีณ นพคุณทอง 1,195,100 0.60