โครงสร้างรายได้

  งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวม
สำหรับงวดงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
  31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 ก.ย. 60
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. กลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply Chain (1) 150.52 165.21 45.51 145.61
2. กลุ่มบริการ e-Business Services 65.71 86.30 24.14 73.59
3. Projects และอื่นๆ 7.58 21.43 3.68 9.95
รายได้จากการให้บริการ 223.81 272.94 73.33 229.15

หมายเหตุ

(1) เดิมคือกลุ่ม e-Logistics Trading