หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลบริษัท /  ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2547

ประจำปี 2557

 • วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด และบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมใบขนซึ่งจ่ายให้แก่บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด
 • วันที่ 1 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 6 ล้านบาท และ (2) คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการซื้อกิจการ บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด ในราคา 54 ล้านบาท
 • วันที่ 22 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำส่งข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea e-Manifest) ในเดือนมิถุนายน 2557

ประจำปี 2556

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เคลาด์ครีเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประจำปี 2555

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เคลาด์ครีเอชั่น จำกัด
 • บริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของระบบการให้บริการและการทดสอบเสมือนจริง (POC : Proof of Concept) เพื่อดำเนินการในการพัฒนาและให้บริการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) บริษัทฯจึงสามารถเปิดให้บริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway) ได้ในวันที่ 14 กันยายน 2555

ประจำปี 2554

บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบเพื่อเป็นผู้ให้บริการ Electronic Transaction Reporting Gateway: ETR Gateway ซึ่งทำให้ธนาคารได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งต่อสำนักงาน ปปง.

ประจำปี 2553

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมคณะทํางานย่อยเพื่อประสานงานและติดตามการนําระบบการติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกากร ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางรถยนต์

ประจำปี 2552

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติในการให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียวครบถ้วนตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2551

 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่เพิ่มเติม คือระบบบัญชีสินค้าทางเรือ (Sea Manifest) โดยมีสายเรือหรือตัวแทนสายเรือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริการนี้
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการให้บริการที่เรียกว่า e-Express ให้แก่ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Courier) รวมถึงผู้ประกอบการของเร่งด่วนชั้นนำของโลกทั้ง 4 ราย

ประจำปี 2550

 • บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในการให้บริการรายงานบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน (Air Cargo Manifest) ในระบบ e-Customs Paperless สำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ทุกรายที่ประกอบการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และต่อมาได้ขยายการให้บริการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆทั่วประเทศ
 • บริษัทฯ ได้เปิดบริการ Customs e-Payment Gateway เพื่อให้บริการรับส่งข้อมูลการรับชำระเงินระหว่างกรมศุลกากรและธนาคารต่างๆ
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Courier) ชั้นนำของโลกทั้ง 4 ราย อันได้แก่ DHL, FedEx, TNT และ UPS ในการสร้างและรับ-ส่งเอกสารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร e-Customs Paperless กับกรมศุลกากร

ประจำปี 2549

 • บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) และ สามารถเปิดการให้บริการ e-Customs Paperless อย่างเต็มรูปแบบ
 • บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน (e-Express Consignment)
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินต่างๆ เพื่อบริหารข้อมูลรายงานอากาศยานเข้าออก บัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน (Air Cargo Manifest) ในระบบ EDI

ประจำปี 2547

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และให้บริการเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท